Bezpłatna nauka realizacji dźwięku

Opublikowano przez

W sierpniowym numerze magazynu Estrada i Studio ogłoszono konkurs, w którym nagrodą główną jest bezpłatna 2-letnia nauka w 2-letniej Szkole Realizacji Dźwięku. Organizatorami Konkursu są: Regionalny Ośrodek Edukacji, mający w swej ofercie specjalistyczne kierunki 2-letnich Szkół Policealnych i Rocznych Studium, oraz Redakcja magazynu Estrada i Studio – wyłączny patron medialny „Konkursu ROE”. Nauka odbywa się w trzech miastach: we Wrocławiu, Poznaniu oraz Katowicach. Zwycięzca Konkursu ma prawo wyboru miejsca swojej nauki.

Zasady konkursu
W Konkursie mogą brać udział tylko te osoby, które w dniu 1 września 2010 roku będą miały ukończone 18 lat.
• Aby wziąć udział w Konkursie, należy do dnia 31 sierpnia 2010 roku przesłać pracę konkursową na adres redakcji: Estrada i Studio, AVT Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs ROE”.
• Jako pracę konkursową uważa się samodzielnie przygotowane (zarejestrowane, zrealizowane, zmiksowane) nagranie wielośladowe audio o charakterze muzycznym. Stylistyka i forma artystyczna prac jest dowolna. Pracy musi towarzyszyć opis zawierający wykaz wykorzystanych narzędzi oraz zakres wykonanych czynności. Uczestnicy mają wolną rękę, jeśli chodzi o formę opisu – jedynymi warunkami są: czytelność i zgodność ze stanem rzeczywistym. Dopuszcza się prace, w których wykorzystano nie tylko nagrane głosy, instrumenty i dźwięki, ale również materiał audio pochodzący z ogólnie dostępnych źródeł, w tym pętle, sample, banki brzmień itp.
• Materiał użyty do stworzenia pracy nie może być wykorzystany bez wiedzy i zgody jego prawnego właściciela. W przypadku użycia materiałów ogólnie dostępnych, ich wykorzystanie musi się odbyć w zgodzie z warunkami licencji, na jakiej są one rozpowszechniane. Obowiązek potwierdzenia legalności wykorzystanych materiałów spoczywa na osobie zgłaszającej swą pracę do Konkursu.
• Praca powinna być dostarczona na płycie CD/DVD w postaci jednego pliku dźwiękowego w formacie WAV, o parametrach nie niższych niż 16 bitów/44,1 kHz.
• Do pracy na płycie CD należy dołączyć ORYGINALNY (wycięty z magazynu Estrada i Studio), czytelnie wypełniony i podpisany kupon, który zamieszczamy w lewym dolnym rogu niniejszej strony. Prace nadesłane bez kuponu lub z kuponem zawierającym niepełne dane nie będą brały udziału w Konkursie.
• Zalecane jest dołączenie aktualnego zdjęcia osoby biorącej udział w Konkursie (w formie tradycyjnej lub jako plik graficzny na płycie zawierającej pracę konkursową).
• Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w numerze październikowym (10/2010) magazynu Estrada i Studio oraz na stronie internetowej www.eis.com.pl, na dwa tygodnie przed ukazaniem się magazynu drukiem.
• Szczegółowy regulamin znajduje się w numerze sierpniowym magazynu Estrada i Studio, gdzie znajdziecie też kupon konkursowy.